WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 

 

 

1. Zawarcie umowy udziału w wyprawie motocyklowej zorganizowanej przez WM Adventure następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej, wpłacenia zaliczki oraz otrzymania potwierdzenia rezerwacji.

2. Uczestnikiem może być każdy, jeśli spełnia warunki:

- Kierowca motocykla musi mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy kat. A  (w przypadku motocykli trójkołowych wystarczy prawo jazdy kat. B – dot. wypraw po USA)

- osoba poniżej 18 roku życia może wziąć udział w wyprawie wyłącznie jako pasażer motocykla, w towarzystwie rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

3. Po potwierdzeniu rezerwacji klient wpłaca zaliczkę w wysokości 1000zł chyba, że oferta podaje inaczej. W przypadku gdy nie zostanie zebrana minimalna liczba uczestników zwracamy 100% wpłaconej kwoty.

4. Klient zobowiązany jest do uiszczenia całości ceny za wyprawę nie później, niż 30 dni przed terminem jej rozpoczęcia.

5. Niedokonanie w terminie pełnej wpłaty jest jednoznaczne z rezygnacją z wyprawy z konsekwencjami zawartymi w pkt 11.

6. Po zebraniu wymaganej grupy kontaktujemy się z każdym uczestnikiem w celu potwierdzenia wyjazdu. Każdy uczestnik otrzyma także wszystkie szczegółowe informacje związane z daną wyprawą, rozkłady lotów, terminy i godziny zbiórki na lotnisku.

7. Na cenę wyprawy składają się: przygotowany do wyprawy motocykl, noclegi na całej trasie, przelot/przejazd na miejsce startu wyprawy, zakwaterowanie w hotelach, motelach, gościńcach oraz opiekę doświadczonego przewodnika na całej trasie wyprawy.

8. Cena wyprawy nie obejmuje: opłat paszportowych, wizowych, bankowych, celnych, dojazdu na miejsce zbiórki i z powrotem, opłat za rozmowy telefoniczne, bagażowe i innych nie wyszczególnionych w umowie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyprawy z przyczyn od niego niezależnych (pogoda, sytuacja polityczna itp.), a także w sytuacji braku wymaganego minimum uczestników, przy czym odwołanie z powodu braku wymaganego minimum uczestników może mieć miejsce nie później niż na 21 dni przed terminem wyprawy.

10. Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w wyprawie, składając pisemne oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu dokumentu.

11. W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie WM Adventure, np. z powodu: odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, niedotrzymania określonych w Umowie terminów płatności, nieprzybycia na miejsce zbiórki, choroby i innych przypadków losowych, uniemożliwienia przekroczenia granicy poprzez służby graniczne itp. Osobie, która dokonała wpłaty zwraca się wpłaconą kwotę po potrąceniu faktycznie poniesionych do tego dnia kosztów.

12. Akceptacja powyższych warunków, podpisanie i wysłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki jest równoznaczne z zawarciem Umowy.